Social Samba Storytelling Platform

Skills: Animation

http://vimeo.com/42600910